ตรวจสอบผลการแก้ตัว

 ผลการแก้ตัวรายห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศิกายน 2562)   

ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ผลการแก้ตัวรายครู (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)    

ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ผลการแก้ตัวรายห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)   

ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการแก้ตัวรายห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ผลการแก้ตัวรายครู (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)    

ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการแก้ตัวรายครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ข้ามไปยังทูลบาร์