ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2548 (สอบเฉพาะ ม.6)
  วิชาภาษาไทย
  วิชาสังคมศึกษา
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาคณิตศาสตร์
  วิชาวิทยาศาสตร์
  เฉลยข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2548
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2549 (สอบเฉพาะ ม.6)
  วิชาภาษาไทย
  วิชาสังคมศึกษา
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาคณิตศาสตร์
  วิชาวิทยาศาสตร์
  เฉลยข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2549
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2550 (สอบเฉพาะ ม.6)
  วิชาภาษาไทย
  วิชาสังคมศึกษา
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาคณิตศาสตร์
  วิชาวิทยาศาสตร์
  เฉลยข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2550
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2551 ชั้น ป.6
  วิชาภาษาไทย
  วิชาวิทยาศาสตร+สังคมศึกษา์
  วิชาคณิตศาสตร์+ภาษาอังกฤษ
  เฉลยข้อสอบ onet ป.6 ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2551 ชั้น ม.3
  วิชาภาษาไทย
  วิชาสังคมศึกษา
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาคณิตศาสตร์
  เฉลยข้อสอบ onet ม.3 ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2551 ชั้น ม.6
  วิชาภาษาไทย
  วิชาสังคมศึกษา
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาคณิตศาสตร์
  วิชาวิทยาศาสตร์
  วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน
  เฉลยข้อสอบ onet ม. 6 ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2552 ชั้น ป.6
  วิชาภาษาไทย+คณิตศาสตร์
  วิชาสังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์
  วิชาภาษาอังกฤษ+สุขศึกษา
  วิชาศิลปะ+การงาน
  เฉลยข้อสอบ onet ป.6 ปีการศึกษา 2552
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2552 ชั้น ม.3
  วิชาภาษาไทย+คณิตศาสตร์
  วิชาสังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน
  เฉลยข้อสอบ onet ม.3 ปีการศึกษา 2552
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2552 ชั้น ม.6
  วิชาภาษาไทย
  วิชาสังคมศึกษา
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาคณิตศาสตร์
  วิชาวิทยาศาสตร์
  วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน
  เฉลยข้อสอบ onet ม. 6 ปีการศึกษา 2552
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2553 ชั้น ป.6
  วิชาภาษาไทย+วิทยาศาสตร์+ศิลปะ+สุขศึกษา+การงาน
  วิชาสังคมศึกษา+ภาษาอังกฤษ+คณิตศาสตร์
  เฉลยข้อสอบ onet ป.6 ปีการศึกษา 2553
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.3
  วิชาภาษาไทย+วิทยาศาสตร์+ศิลปะ+สุขศึกษา+การงาน
  วิชาสังคมศึกษา+ภาษาอังกฤษ+คณิตศาสตร์
  เฉลยข้อสอบ onet ม.3 ปีการศึกษา 2553
ข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6
  วิชาภาษาไทย
  วิชาสังคมศึกษา
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาคณิตศาสตร์
  วิชาวิทยาศาสตร์
  วิชาสุขศึกษา+ศิลปะ+การงาน Part1  Part2
  เฉลยข้อสอบ onet ม. 6 ปีการศึกษา 2553