boon3
ครูเกิดยินดีต้อนรับ พรบ.เกี่ยวกับการศึกษา
พระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษาและคุณครู
พรก. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
พรบ. การการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ. ประถมศึกษา พุทธศักราช 2478
พรบ. ประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2483
พรบ. ประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2505
พรบ. ประถมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2509
พรบ. ประถมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521
พรบ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523
พรบ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553
พรบ. ลูกเสือ พ.ศ.2551
พรบ. วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 
111111
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55