tmm3
ครูเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานทะเบียนวัดผล
หน้าหลัก ศึกษานิเทศก์ การเรียนการสอน คลังข้อสอบ ทะเบียนวัดผล หลักสูตร เกี่ยวกับคุณครู คู่มือครู หนังสือเรียน UTQ&TEPE
  tabain3  

13

13

13

13

 
boon  
 
ครูบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
11แมวแมว แมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมว 11
หลักสูตรของไทย พ.ศ. 2503-ปัจจุบัน b02 กศจ.ชัยภูมิ
รายงานผลสอบ O-net สพม.เขต 30 สพม.ชัยภูมิ
ระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล สพป.ชัยภูมิ เขต 2
เกี่ยวกับ bookmark สพป.ชัยภูมิ เขต 3
  สนง. คุรุสภา
  สทศ. (NIETS)
  ข้อมูลครู Big Data
  งานทะเบียน-วัดผล SGS
  คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
  สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล
  http://www.gmail.com
  http://www.google.com
  http://www.hotmail.com
  http://www.youtube.com
  http://www.facebook.com
งานทะเบียนวัดผล
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลปัจจุบัน)
     
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลปัจจุบัน)
ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561     ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562     ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563     ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564     ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
       
           
ข้อมูล 0 ร มส และ มผ (ข้อมูล 23 มี.ค.65) ครู
     
ข้อมูล 0 ร มส และ มผ (ข้อมูล 23 มี.ค.65) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         

 
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55