tmm3
ครูเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ คู่มือครู-หนังสือเรียน
หน้าหลัก ทะเบียนวัดผล การเรียนการสอน คลังข้อสอบ ศูนย์ฟิสิกส์ หลักสูตร เกี่ยวกับคุณครู คู่มือครู หนังสือเรียน UTQ&TEPE
  tabain3  

13

13

13

13

 
boon  
 
ครูบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
11แมวแมว แมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมว 11
คู่มือครู สสวท. 2560 b01 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คู่มือครู สสวท. 2551 สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ)
หนังสือแบบเรียน สสวท. 2551 สนง.การมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟิสิกส์ สสวท. สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู ฯ
สื่อการสอนวิชาเคมี ม.4-6 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.4-6 สนง. คุรุสภา
สื่อการสอนวิชาชีววิทยา ม.4-6 สทศ. (NIETS)
สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-6 สำนักงาน ก.ค.ศ.
สื่อการสอนวิชา ดาราศาสตร์ ม.4-6 ข้อมูลครู Big Data
สื่อฟิสิกส์ ทางการไกลผ่านดาวเทียม งานทะเบียน-วัดผล SGS
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
โครงการสอนออนไลน์ Porject 14 สนง. สลากกินแบ่งรัฐบาล
งานสอน ม.4 ปีการศึกษา 2563 http://www.google.com
งานสอน ม.4 ปีการศึกษา 2564 https://www.google.co.th
   
   
คู่มือครูสสวท. 2551
1. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. วิทยาศาสตร์
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.1 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.2 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.3 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.4 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.5 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ป.6 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.1 ล.1 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.1 ล.2 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.2 ล.1 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.2 ล.2 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.3 ล.1 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทยาศาสตร์ม.3 ล.2 
 
 
2. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. ฟิสิกส์
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานฟิสิกส์ 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมฟิสิกส์1 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมฟิสิกส์2 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมฟิสิกส์3 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมฟิสิกส์4 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมฟิสิกส์5 
 
3. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. เคมี
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานเคมี 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมเคมี1 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมเคมี2 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมเคมี3 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมเคมี4 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมเคมี5 
 
4. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. ชีววิทยา
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานชีววิทยา 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมชีววิทยา1 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมชีววิทยา2 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมชีววิทยา3 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมชีววิทยา4 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมชีววิทยา5 
 
5. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. โลก ดาราศาสตร์
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทย์ดวงดาวและโลกชองเรา 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมโลกดาราศาสตร์และอวกาศ1 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมโลกดาราศาสตร์และอวกาศ2 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท เพิ่มเติมโลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 
 
 
6. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทย์พลังงาน 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทย์ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทย์สารและสมบัติของสาร 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท พื้นฐานวิทย์พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
 
7. คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท. คณิตศาสตร์
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ล.1
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ล.2
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ล.1
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 ล.2
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ล.1
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 ล.2
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 ล.1
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 ล.2
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 ล.3
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.2
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ล.1
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ล.2
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ล.1
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ล.2
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 ล.1
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 ล.2
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 ล.3
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 ล.4
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 ล.5
คู่มือ หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 ล.6
 

 
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55