tmm3
ศน.ครูเกิด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานศึกษานิเทศก์
หน้าหลัก ศึกษานิเทศก์ บ้านนักวิทย์ คลังข้อสอบ ทะเบียนวัดผล หลักสูตร เกี่ยวกับคุณครู คู่มือครู หนังสือเรียน UTQ&TEPE
logo65logo65logo65logo65logo65logo65logo65
logo65logo65logo65logo65logo65logo65
logo65logo65logo65logo65logo65logo65logo65
lsh01
65409.3
lsh02
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง (ศน.ครูเกิด,ศน.เกิด ศน.บก.)
logo65logo65logo65logo65logo65logo65logo65
logo65logo65logo65logo65logo65logo65
logo65logo65logo65logo65logo65logo65logo65
11แมวแมว แมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมว11แมวแมวแมวแมวแมวแมวแมว 11
ทำเนียบ CPM1-LSH-V.1 (2565)
lsh03 กศจ.ชัยภูมิ
ทำเนียบ CPM1-LSH-V.2 (2566)
สพม.ชัยภูมิ
ทำเนียบ CPM1-LSH-V.3 (2567)
สนง. คุรุสภา
อบรมบ้านนักวิทย์ ป.1 รุ่น 1 (24 ก.ย. 65)
สทศ. (NIETS)
อบรมบ้านนักวิทย์ ป.1 รุ่น 2 (27 พ.ค. 66)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
อบรมบ้านนักวิทย์ ป.2 รุ่น 1 (05 ส.ค. 66)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
นิเทศติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
 
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
 
ตรวจสอบใบงวด หลังได้รับหนังสือ
 
ประตูสู่การเรียนรู้ออนไลน์ (OCSC)
 
เวบไซต์โรงเรียนใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
 
หลักสูตรของไทย พ.ศ. 2503 - ปัจจุบัน
 
 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
ประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบ
นิเทศ ติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566
เอกสารประกอบการนิเทศ ติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 1 (5 สิงหาคม 2566)
กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 1 (5 สิงหาคม 2566)
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2 (27 พฤษภาคม 2566)
กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2 (27 พฤษภาคม 2566)
ใบสมัคร โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยปีงบประมาณ 2566 (8 ธันวาคม 2565)
เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 (24 กันยายน 2565)
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 (24 กันยายน 2565)
ตัวอย่างกิจกรรมสืบเสาะบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศญี่ปุ่น
 
ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566
โรงเรียน
ชื่อครูผู้ประสานงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เวบไซต์โรงเรียน
อำเภอ
สามพันตาราษฎร์อุทิศ นางสาวสุจินันท์  การุณ
ห้วยต้อน นาฝาย
เมืองชัยภูมิ
อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว นางสาวเมียววดี  ภูมิภักดี
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
เมืองชัยภูมิ
บ้านคอนสวรรค์ นางปวีณา  ดิลกลาภ
นครกาหลง 1
คอนสวรรค์
บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) นางราตรี  ขวาไทย
นครกาหลง 1
คอนสวรรค์
บ้านยางหวาย นางสาวรชภัค  ทวีทรัพย์
นครกาหลง 3
คอนสวรรค์
บ้านหนองไฮโคกสง่า นางสาวธัญชนก  งามนัก
นครกาหลง 2
คอนสวรรค์
บ้านเขว้าศึกษา นางสาวนันท์นภัส  ใจซื่อ
บ้านเขว้า 1
บ้านเขว้า
บ้านโนนเปลือย นางชัญญาภัค  ดำรงชาติ
บ้านเขว้า 2
บ้านเขว้า
บ้านวังกุ่ม นางสาวธิติมา  หมู่โยธา
บ้านเขว้า 1
บ้านเขว้า
อนุบาลบ้านเขว้า นางภัทราพร  เอกบุตร
บ้านเขว้า 1
บ้านเขว้า
บ้านท่าข่อย นางกินนรี  สัญธิชัย
กุดชุมแสง คูเมือง
หนองบัวแดง
บ้านหนองปล้อง นางสาวณัฐมน ปุยะติ
หนองแวง
หนองบัวแดง
ชุมชนหนองไฮ นางสาวปาริฉัตร  เอี้ยงสูง
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
บ้านห้วยหัน นายสุทธิพจน์  บัวทอง
นางแดด วังชมภู
หนองบัวแดง
บ้านโหล่นสามัคคี นางสาวจุฑารัตน์  คำปัด
นางแดด วังชมภู
หนองบัวแดง
แจ้งตราดคลองไทร นางสาวธิดาภรณ์  โฮนอก
ลำน้ำเจียง
ภักดีชุมพล
บ้านลาดไทรงาม นายธนกร  รัสมี
ลำน้ำเจา
ภักดีชุมพล
สหประชาสรร นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีทุมมา
ลำน้ำเจา
ภักดีชุมพล
หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา นางสาวรัตนภรณ์  ไชยมิ่ง
ลำน้ำเจียง
ภักดีชุมพล
แหลมทองผดุงวิทย์ นางสาวกัญญาณัฐ  ลาภบุญ
ลำน้ำเจียง
ภักดีชุมพล
         
ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565
โรงเรียน
ชื่อครูผู้ประสานงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เวบไซต์โรงเรียน
อำเภอ
ชุมพลสวรรค์วิทยา นายพรภวิษย์  บาทขุนทด
บ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
เมืองชัยภูมิ
ไทยรัฐวิทยา19  (บ้านดงคำน้อย) นายคณาธิป  เพาะเจริญ
ห้วยต้อน นาฝาย
เมืองชัยภูมิ
บ้านซับพระไวย์ นางสาวณิชดา  มาภักดี
โพนทอง ห้วยบง
เมืองชัยภูมิ
บ้านท่าหินโงม นางสาววรนุช  เกิงสันเทียะ
มอหินขาว
เมืองชัยภูมิ
บ้านนางเม้ง นางสาวสุวิมล  อินทร์บริสุทธิ์
โพนทอง ห้วยบง
เมืองชัยภูมิ
บ้านเล่าวิทยาคาร นางสาวสุดารัตน์  ดวงเงิน
บ้านเล่า นาเสียว
เมืองชัยภูมิ
บ้านหนองหญ้าปล้อง นายสุทัศน์  เดชขุนทด
ห้วยต้อน นาฝาย
เมืองชัยภูมิ
วัดพุทธโธวาท นางอุทัย  กำลังเหลือ
ชีลอง หนองนาแซง บุ่งคล้า
เมืองชัยภูมิ
สุนทรวัฒนา นางสาวอัญชลี  จำปีกลาง
พญาแล
เมืองชัยภูมิ
อนุบาลชัยภูมิ นางสาวพรทิพย์  พลธรรม
พญาแล
เมืองชัยภูมิ
บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) นางสาวเกษรินทร์  บุญเกื้อ
นครกาหลง 3
คอนสวรรค์
บ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) นางสุจิตตรา ศิริคุณ
นครกาหลง 3
คอนสวรรค์
บ้านโนนแดง นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์
บ้านเขว้า 1
บ้านเขว้า
บ้านยางนาดีราษฎร์ดำรง นางสาวเมธาวี  บุญเกิน
บ้านเขว้า 2
บ้านเขว้า
บ้านราษฎร์ดำเนิน นางสาวศิริลักษณ์  วนเก่าน้อย
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
บ้านลาดใต้ นายสุรสิทธิ์  ภูมิมะนาว
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
หนองเบ็นเจริญวิทย์ นางสาววาสนาจรรยา  ผานวิลี
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง นางสาวเจษฎาพร  หนูหล้า
หนองบัวแดง
หนองบัวแดง
บ้านซับชมภู นายชัยวิชิต  คำกิ่ง
ลำน้ำเจา
ภักดีชุมพล
บ้านปรางค์มะค่า นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
ลำน้ำเจา
ภักดีชุมพล
         
 
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย. 55