ระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผล
  กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อรับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  การกรอก transcript
  การขอหลักฐานเป็นภาษาอังกฤษ
  การเทียบโอนผลการเรียน
  การรายงานความก้าวหน้าทางการเรียน
  การออกใบสุทธิ และหนังสือรับรองความรู้
  การออกปพ3
  การออกประกาศนียบัตรหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
  เกณฑ์เทียบความรู้
  คู่มือการวัดและประเมินทางการเรียน 2551
  ตัวอย่างการออกใบประกาศนียบัตร
  เทียบวุฒิการศึกษา
  แนวทางการดำเนินงาน ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ. 2545
  แนวปฏิบัติการติดตามเด็กเข้าเรียน
  แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 2551
  แนวปฏิบัติการสอนประวัติศาสตร์ + เกณฑ์การจบ
  แนวปฏิบัติการสอนประวัติศาสตร์
  แนวปฏิบัติในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 และ ชั้น ม.1
  แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
  แนวปฏิบัติในการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
  แนวปฏิบัติในการย้ายนักเรียน
  แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้น
  แนวปฏิบัติในการวางแผนการรับนักเรียน
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และการยื่นคำขอตามพระราชบัญญัติการ
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และการยื่นคำขอตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิด ปวชในโรงเรียนมัธยมศึกษา
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
  ระเบียบการคุมสอบและการเข้าสอบ 2506
  ระเบียบโรงเรียนสตรีชัยภูมิช่วงชั้นที่ 3
  ระเบียบโรงเรียนสตรีชัยภูมิช่วงชั้นที่ 4
  ระเบียบโรงเรียนสตรีชัยภูมิระดับมัธยมศึกษา ปี 2551
  ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน 2548
  ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตัวของผู้กำกับห้องสอบ 2548
  ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบ 2548
  ระเบียบว่าด้วยการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 2548
  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนว 2548
     
สถิติการเข้าชม
เริ่ม 30 ก.ย.55