หลักสูตรไทย 2503

หลักสูตรของไทย ฉบับ พ.ศ.2503

             

ปกหนังสือหลักสูตรคำอธิบายเพิ่ิมเติม
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๔-๕-๖) พุทธศักราช ๒๕๐๓ พิมพ์ครั้งที่เจ็ด ๒,๐๐๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น มีกำหนดเวลาเรียนสำหรับสายสามัญ ๒ ปี และสายอาชีพ ๓ ปี

ดาวน์โหลดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503

 ข้ามไปยังทูลบาร์