หลักสูตรไทย 2533

หลักสูตรของไทย ฉบับ พ.ศ.2521 และ พ.ศ.2524 (ปรับปรุง พ.ศ.2533)

 

ปกหนังสือหลักสูตรคำอธิบายเพิ่ิมเติม

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตร รหัสวิชา และการนำหลักสูตรไปใช้

ดาวน์โหลดคู่่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย สาระสำคัญของหลักสูตร รหัสวิชา และการนำหลักสูตรไปใช้

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2537 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

The 1990 Revised Edition of The 1978 Lower Secondary School Curriculum

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดThe 1990 Revised Edition of The 1978 Lower Secondary School Curriculum

คู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดคู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ฉบับใช้ในโรงเรียนร่วมการพัฒนาหลักสูตร พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / Courses in Lower Secondary Education Curriculum 1978 (1990 Revision) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

คู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

 ข้ามไปยังทูลบาร์