หลักสูตรไทย 2518

หลักสูตรของไทย ฉบับ พ.ศ.2518

 

ปกหนังสือหลักสูตรคำอธิบายเพิ่ิมเติม

คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 1 พุทธศักราช 2518

คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 1 ชุดคู่มือประกอบหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรหัส การจำแนกหมวดหมู่วิชา โปรแกรมการเรียน และคำชี้แจงเกี่ยวกับการเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 1 พุทธศักราช 2518

คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 2 พุทธศักราช 2518

คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 2 ชุดคู่มือประกอบหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหลักและวิธีการประเมินผลการเรียน คำชี้แจงระเบียบประเมินผลการเรียน และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 2 พุทธศักราช 2518

 ข้ามไปยังทูลบาร์