หลักสูตรฟิสิกส์ 2533

หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โครงสร้าง 3

             หลักสูตรโครงสร้างที่ 3 นี้ ประกอบด้วย 7 รายวิชา เป็นวิชาบังคับเลือก 1 รายวิชา คือ ว 422 (1.5 หน่วยการเรียน หรือ 3 คาบ/สัปดาห์) และเป็นวิชาเลือกอีก 6 รายวิชา คือ ว 026 ว 027 ว 028 และ ว 029 (แต่ละวิชา 2 หน่วยการเรียน หรือ 4 คาบ/สัปดาห์) ว 0210 ว 0211 (แต่ละวิชา 1 หน่วยการเรียน หรือ 2 คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน)
             รายวิชาตั้งแต่ ว 422 ว 026 ว 027 ว 028 และ ว 029 มีเนื้อหาเทียบเท่ากับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ตามโครงสร้างที่ 2 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ใช้สอบศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนเนื้อหาในรายวิชา ว 0210 และ ว 0211 ไม่ใช้สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนฟิสิกส์ในระดับสูงต่อไป

            หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  มี  7 เล่ม  ดังนี้

 

ปกหนังสือแบบเรียน คำอธิบายเพิ่ิมเติม
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 026

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ว 026 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2543 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกล การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 026

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 027

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 3 ว 027 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและคลื่น เสียง แสง

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 027
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 028

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ว 028 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้า--แม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 028
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 0210

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 6 ว 0210 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟิสิกส์เชิงแคลคูลัส เลเซอร์ฟิสิกส์ อัลตราซาวด์ เส้นใยแก้วนำแสง การสั่นพ้องแม่เหล็กนิวเคลียร์ อนุภาคมูลฐาน ชีวิตและจักรวาล

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 0210
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 7 ว 0211

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 7 ว 0211 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) การวัดปริมาณต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และหัววัด สัญญาณไฟฟ้าและวงจรทั้งแบบเชิงเส้นและแบบตัวเลข การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 7 ว 0211

 ข้ามไปยังทูลบาร์