หลักสูตรฟิสิกส์ 2518

หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ.2518

             งานพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. เริ่มต้นด้วยการเชิญครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือกันและกาหนดเค้าโครงของการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับมัธยมศึกษา หลังจากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. จึงเริ่มยกร่างรายละเอียดของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งสร้างต้นแบบอุปกรณ์การทดลอง เมื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของสื่อการเรียนการสอนจนเป็นที่พอใจระหว่างคณะกรรมการฯ แล้วจึงได้เชิญนักฟิสิกส์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนมาประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงได้นำไปทดลองสอนในโรงเรียนจำนวนหนึ่ง ทำให้ได้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ให้สมบูรณ์ขึ้น ก่อนที่จะประกาศใช้ทั่วประเทศในปีการศึกษา 2519 มี  4 เล่ม  ดังนี้

 

ปกหนังสือแบบเรียนคำอธิบายเพิ่ิมเติม

แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1

เดิมแบบเรียนฟิสิกส์ชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม ต่อมาการศึกษาระดับ ม.ศ. ปลาย เปลี่ยนเป็น 4 ภาค เพื่อความเหมาะสมจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น 4 เล่ม ซึ่งจะคลุมเนื้อหาที่เป็นหลักของวิชาฟิสิกศ์พื้นฐานทั่วๆ ไปที่ควรทราบเป็นลำดับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เล่ม 1-4 เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจทางวิทยาศาสตร์หรือที่คิดจะศึกษาต่อทางวิทยาศาสตร์ แบบเรียนเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ สภาพสมดุล การเคลื่อนที่แบบต่างๆ และแรงดึงดูดระหว่างมวล งานและพลังงาน

ดาวน์โหลดแบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1

แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2

เดิมแบบเรียนฟิสิกส์ชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม ต่อมาการศึกษาระดับ ม.ศ. ปลาย เปลี่ยนเป็น 4 ภาค เพื่อความเหมาะสมจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น 4 เล่ม ซึ่งจะคลุมเนื้อหาที่เป็นหลักของวิชาฟิสิกศ์พื้นฐานทั่วๆ ไปที่ควรทราบเป็นลำดับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เล่ม 1-4 เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจทางวิทยาศาสตร์หรือที่คิดจะศึกษาต่อทางวิทยาศาสตร์ แบบเรียนเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโมเมนตัม ความร้อนและทฤษฎีจลน์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้า-แม่เหล็ก

ดาวน์โหลดแบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2

แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3

เดิมแบบเรียนฟิสิกส์ชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม ต่อมาการศึกษาระดับ ม.ศ. ปลาย เปลี่ยนเป็น 4 ภาค เพื่อความเหมาะสมจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น 4 เล่ม ซึ่งจะคลุมเนื้อหาที่เป็นหลักของวิชาฟิสิกศ์พื้นฐานทั่วๆ ไปที่ควรทราบเป็นลำดับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เล่ม 1-4 เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจทางวิทยาศาสตร์หรือที่คิดจะศึกษาต่อทางวิทยาศาสตร์ แบบเรียนเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคลื่น เสียง สมบัติทางกายภาพของแสง แสงเชิงเรขาคณิต

ดาวน์โหลดแบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3

แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4

เดิมแบบเรียนฟิสิกส์ชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม ต่อมาการศึกษาระดับ ม.ศ. ปลาย เปลี่ยนเป็น 4 ภาค เพื่อความเหมาะสมจึงได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น 4 เล่ม ซึ่งจะคลุมเนื้อหาที่เป็นหลักของวิชาฟิสิกศ์พื้นฐานทั่วๆ ไปที่ควรทราบเป็นลำดับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่เล่ม 1-4 เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจทางวิทยาศาสตร์หรือที่คิดจะศึกษาต่อทางวิทยาศาสตร์ แบบเรียนเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อะตอมและอิเลกตรอน โครงสร้างอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียส

ดาวน์โหลดแบบเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4

 ข้ามไปยังทูลบาร์