หลักสูตรฟิสิกส์ 2560

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ จำนวน 22 ตัวชี้วัด สำหรับนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อ  อีกทั้ง ได้มีการนำเสนอผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  สาระฟิสิกส์ จำนวน 67 ผลการเรียนรู้ สำหรับนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ต้องใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งในส่วนของสาระเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนตามความเหมาะสมและตามจุดเน้นของสถานศึกษา

             ในการกำหนดรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต สถานศึกษาอาจใช้โครงสร้างเวลาเรียนที่แบ่งรายวิชาออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 รายวิชา และรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ุ6 รายวิชา  ดังนี้

           

ปกหนังสือแบบเรียน คำอธิบายเพิ่ิมเติม
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

หนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 (เนื้อหาฟิสิกส์) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ การเคลื่อนที่และแรง แรงในธรรมชาติ พลังงาน ปรากฏการณ์ของคลื่น เสียง แสงสี และคลื่นแม่่่เหล็กไฟฟ้า

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง และ แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 1
หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ สมดุลกล งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน และการเคลื่อนที่แนวโค้ง

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 2
หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย คลื่นกล แสงเชิงคลื่น แสงเชิงรังสี

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 3
หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ เสียง ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 4
หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 5

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 5 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ แม่เหล็กและไฟฟ้า ความร้อนและแก๊ส ของแข็งและของไหล

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 5

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 5
หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 6

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 6

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 6

 ข้ามไปยังทูลบาร์