หลักสูตรของไทย

หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ.2518

             งานพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. เริ่มต้นด้วยการเชิญครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประชุมปรึกษาหารือกันและกาหนดเค้าโครงของการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับมัธยมศึกษา หลังจากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. จึงเริ่มยกร่างรายละเอียดของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งสร้างต้นแบบอุปกรณ์การทดลอง เมื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของสื่อการเรียนการสอนจนเป็นที่พอใจระหว่างคณะกรรมการฯ แล้วจึงได้เชิญนักฟิสิกส์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนมาประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจึงได้นำไปทดลองสอนในโรงเรียนจำนวนหนึ่ง ทำให้ได้ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ให้สมบูรณ์ขึ้น ก่อนที่จะประกาศใช้ทั่วประเทศในปีการศึกษา 2519 มี  4 เล่ม  ดังนี้

 

ปกหนังสือหลักสูตรคำอธิบายเพิ่ิมเติม
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503

หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๔-๕-๖) พุทธศักราช ๒๕๐๓ พิมพ์ครั้งที่เจ็ด ๒,๐๐๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น มีกำหนดเวลาเรียนสำหรับสายสามัญ ๒ ปี และสายอาชีพ ๓ ปี

ดาวน์โหลดหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2503
คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 1 พุทธศักราช 2518

คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 1 ชุดคู่มือประกอบหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรหัส การจำแนกหมวดหมู่วิชา โปรแกรมการเรียน และคำชี้แจงเกี่ยวกับการเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 1 พุทธศักราช 2518
คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 2 พุทธศักราช 2518

คู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 2 ชุดคู่มือประกอบหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหลักและวิธีการประเมินผลการเรียน คำชี้แจงระเบียบประเมินผลการเรียน และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เอกสารเล่มที่ 2 พุทธศักราช 2518
คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือคู่มือชุดนี้มี 3 เล่มคือ คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น คู่มือการประเมิน และคู่มือแนะแนว

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ประกอบด้วย หลักการ จุดหมายและโครงสร้างหลักสูตร ตอนที่ 2 ประกอบด้วย วันเปิด-ปิดเรียน วิชาบังคับและวิชาเลือก เกณฑ์การจบหลักสูตร การประเมินผลการเรียน การโอนผลการเรียน และการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ตอนที่ 3 ประกอบด้วย รหัสชื่อวิชา และการจำแนกวิชาในหมวดวิชาต่างๆ ตอนที่ 3 ประกอบด้วย ตัวอย่างการจัดโครงการเรียนวิชาเลือก ได้แก่ ธุรกิจ / เกษตรคหกรรม / ช่างอุตสาหกรรมเกษตร / คหกรรม / พลามัย / ศิลปศึกษา อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา / อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา / อังกฤษ ฝรั่งเศษ หรือ คณิตศาสตร์ ไทย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ / อังกฤษ ฝรั่งเศษ ไทย สังคมศึกษา / อังกฤษ คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
รายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

รายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 / Courses in Syllabus for the Upper Secondary Education B.E. 2524 (A.D. 1981) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526

ดาวน์โหลดรายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตร รหัสวิชา และการนำหลักสูตรไปใช้

ดาวน์โหลดคู่่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย สาระสำคัญของหลักสูตร รหัสวิชา และการนำหลักสูตรไปใช้

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2537 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
The 1990 Revised Edition of The 1978 Lower Secondary School Curriculum

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดThe 1990 Revised Edition of The 1978 Lower Secondary School Curriculum
คู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดคู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ฉบับใช้ในโรงเรียนร่วมการพัฒนาหลักสูตร พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / Courses in Lower Secondary Education Curriculum 1978 (1990 Revision) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

คู่มือประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดรหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524

 ข้ามไปยังทูลบาร์