หลักสูตรฟิสิกส์ 2524

หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ.2524

            เหตุผลที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519 ทำให้เปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524 กล่าวได้ดังนี้ คือ
              1. ใน พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหม่ จากระบบ 7 : 3 : 2 มาเป็น 6 : 3 : 3 ในระบบการศึกษาใหม่นี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น เป็นชั้น ม. 4 ม.5 และ ม.6 อายุของนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม.4 น้อยกว่าเดิม 1 ปี
             2. ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519 ชี้บ่งว่ามีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขหลายอย่างทั้งในหนังสือเรียนและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
             3. ในช่วงเวลา 5 ปีนับตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2519 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าขึ้นอีกมาก

            หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ฉบับ พ.ศ. 2524  มี  6 เล่ม  ดังนี้

 

ปกหนังสือแบบเรียน คำอธิบายเพิ่ิมเติม
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 021 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ มวล แรง และการเคลื่อนที่ ฯลฯ

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 021

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 021
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 022

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 022 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง งานและพลังงาน โมเมนตัม

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 022

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 022
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 023

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 023 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของก๊าซและทฤษฎีจลน์ สมบัติของของเหลวและของแข็ง คลื่น

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 023

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 023
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสียง แสง ไฟฟ้าสถิต

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 024
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 025

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 025 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก--ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 025

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 025
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี ฟิสิกส์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026

 ข้ามไปยังทูลบาร์