หลักสูตรฟิสิกส์ 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับสาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และ สาระที่ 5 พลังงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ จำนวน 16 ตัวชี้วัด สำหรับนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานฟิสิกส์ ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือเตรียมความพร้อมให้คุ้นเคยกับวิชาฟิสิกส์ ซึ่งจะได้ศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ต่อไป  อีกทั้ง  ทาง สสวท.ได้มีการนำเสนอผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ สำหรับ รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์  สำหรับนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ ที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ต้องใช้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและตามจุดเน้นของสถานศึกษา

             ในการกำหนดรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต สถานศึกษาอาจใช้โครงสร้างเวลาเรียนที่แบ่งรายวิชาออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ 1 รายวิชา และรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 5 รายวิชา  ดังนี้

           

ปกหนังสือแบบเรียน คำอธิบายเพิ่ิมเติม

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ ได้แก่ 1. บทนา 2. การเคลื่อนที่แนวตรง 3. แรง และกฎการเคลื่อนที่ และ 4. การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 1

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ ได้แก่ 5. งานและพลังงาน 6. โมเมนตัมและการดล 7. การเคลื่อนที่แบบหมุน และ 8. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 2

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับคลื่น เสียง และ แสง ได้แก่ 9. คลื่นกล 10. เสียง 11. แสงและทัศนอุปกรณ์ 12. แสงเชิงฟิสิกส์

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 3

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้า-แม่เหล็ก ได้แก่ 13. ไฟฟ้าสถิต 14. ไฟฟ้ากระแส 15. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก และ 16. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 4

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 5

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 5 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของสสาร ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ ได้แก่ 17. ของไหล 18. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 19. ฟิสิกส์อะตอม และ 20. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 5

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ เล่ม 5

หนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์

หนังสือเรียนวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ ได้แก่ 1. บทนา 2. การเคลื่อนที่แนวตรง 3. แรง และกฎการเคลื่อนที่ และ 4. การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ข้ามไปยังทูลบาร์