หลักสูตรฟิสิกส์ 2544

หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

             หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนได้ทำคู่มือและเอกสารประกอบหลักสูตรอีกหลายรายการ ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สสวท. เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งในส่วนนี้ สสวท. ได้กำหนดไว้ 8 สาระหลัก และในแต่ละสาระหลัก ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 13 มาตรฐาน 

             ในการกำหนดรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต สถานศึกษาอาจใช้โครงสร้างเวลาเรียนที่แบ่งรายวิชาออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่สถานศึกษากำหนด หนังสือแกนกลางมี  3  เล่ม  ดังนี้

           

ปกหนังสือแบบเรียนคำอธิบายเพิ่ิมเติม
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์ ได้แก่ 1. บทนา 2. การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ 3. แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ 4. การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 5. งานและพลังงาน 6. โมเมนตัมและการดล 7. การเคลื่อนที่แบบหมุน 8. สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติของสสารและคลื่น ได้แก่ 9. ของไหล 10.ความร้อน (และอุณหพลศาสตร์) 11. คลื่นกล 12. เสียง 13. แสง 14. แสงและทัศนอุปกรณ์

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3

หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้า-แม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 15. ไฟฟ้าสถิต 16. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 17. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2 18. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 19. ฟิสิกส์อะตอม 20. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 21. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3

 ข้ามไปยังทูลบาร์