หลักสูตรไทย 2521

หลักสูตรของไทย ฉบับ พ.ศ. 2521

 

ปกหนังสือหลักสูตรคำอธิบายเพิ่ิมเติม

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2521 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือคู่มือชุดนี้มี 3 เล่มคือ คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น คู่มือการประเมิน และคู่มือแนะแนว

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือหลักสูตรฉบับนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ประกอบด้วย หลักการ จุดหมายและโครงสร้างหลักสูตร ตอนที่ 2 ประกอบด้วย วันเปิด-ปิดเรียน วิชาบังคับและวิชาเลือก เกณฑ์การจบหลักสูตร การประเมินผลการเรียน การโอนผลการเรียน และการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ตอนที่ 3 ประกอบด้วย รหัสชื่อวิชา และการจำแนกวิชาในหมวดวิชาต่างๆ ตอนที่ 3 ประกอบด้วย ตัวอย่างการจัดโครงการเรียนวิชาเลือก ได้แก่ ธุรกิจ / เกษตรคหกรรม / ช่างอุตสาหกรรมเกษตร / คหกรรม / พลามัย / ศิลปศึกษา อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา / อังกฤษ ไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา / อังกฤษ ฝรั่งเศษ หรือ คณิตศาสตร์ ไทย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ / อังกฤษ ฝรั่งเศษ ไทย สังคมศึกษา / อังกฤษ คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521

 ข้ามไปยังทูลบาร์