หลักสูตรฟิสิกส์ 2533

หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

          จากการประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของกระทรวงศึกษาธิการ สาขาฟิสิกส์ สสวท. ได้นำผลจากการเตรียมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาฟิสิกส์มาปรับใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศตามชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นไป (โดยใช้ครบทั้ง 3 ชั้นปี ในปีการศึกษา 2536)

            หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ของ สสวท. ฉบับ พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  มี  6 เล่ม  ดังนี้

 

ปกหนังสือแบบเรียน คำอธิบายเพิ่ิมเติม
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ การวัดและการแปลความหมาย แสงและการมองเห็น ปรากฏการณ์คลื่น

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 1 ว 421
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเสียงและการได้ยิน การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 2 ว 021
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 022

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 022 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมดุลกล งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 022

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 022
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 023

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 023 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก--ไฟฟ้า

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 023

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 4 ว 023
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 024

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 024 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 024

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ว 024
หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 025

หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 025 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 025

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 025

 ข้ามไปยังทูลบาร์