ศูนย์ฟิสิกส์ปี กศ. 2561

 การสอบแข่งขันฟิสิกส์  จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4  วันที่ 26 ม.ค. 62n1
 ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันฟิสิกส์ ข้ามไปยังทูลบาร์