ผลการเรียน 1/63

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผลการเรียนรายห้อง ม. 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14

ผลการเรียนรายห้อง ม. 2 ภาคเรียนที่ 1/2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14

ผลการเรียนรายห้อง ม. 3 ภาคเรียนที่ 1/2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15

ผลการเรียนรายห้อง ม. 4 ภาคเรียนที่ 1/2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13

ผลการเรียนรายห้อง ม. 5 ภาคเรียนที่ 1/2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13

ผลการเรียนรายห้อง ม. 6 ภาคเรียนที่ 1/2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14



ข้ามไปยังทูลบาร์