ตรวจสอบผลการแก้ตัว

 ผลการแก้ตัวรายห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562)   

ระดับชั้น คำอธิบายเพิ่ิมเติม
มัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ผลการแก้ตัวรายครู (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562)    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คำอธิบายเพิ่ิมเติม
ภาษาไทยดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
สุขศึกษาดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
ศิลปะดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
การงานอาชีพดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผลการแก้ตัวรายห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศิกายน 2562)   

ระดับชั้น คำอธิบายเพิ่ิมเติม
มัธยมศึกษาปีที่ 1ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ผลการแก้ตัวรายครู (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)    


กลุ่มสาระการเรียนรู้

คำอธิบายเพิ่ิมเติม
ภาษาไทยดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
สุขศึกษาดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
ศิลปะดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
การงานอาชีพดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลดผลการแก้ตัว 0, ร, มส, มผ ครูกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้ามไปยังทูลบาร์