เกี่ยวกับ SGS

 SGS  ภาคเรียน 1/2563  

            เข้าใช้งานทะเบียน-วัดผล SGS  โดยคลิกที่งานทะเบียน-วัดผล SGS คลิกที่นี่เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมทะเบียน-วัดผล SGS

หลังจากคลิกเลือกเข้า  SITE 1-4 (เข้า SITE ไหนก็ได้ครับ)  แล้วจะปรากฏดังภาพที่ 1

    ภาพที่ 1

          จากนั้นให้ใส่ชื่อผู้ใช้  และรหัสผ่าน  (ให้คุณครูใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับ)  แล้วกดปุ่ม ตกลง  ดังภาพที่ 2

         ภาพที่ 2

      ถ้าขึ้นคำว่า รหัสผ่านของท่าน  หมดอายุ  โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งาน  ดังภาพที่ 3  ให้กดปุ่ม  Cancel  คุณครูก็สามารถเข้าใช้งานได้ครับ

ภาพที่ 3

คู่มือการใช้งาน SGS
SGS (สำหรับนักเรียน)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การวัดและประเมินคุณลักษณะ ฯข้ามไปยังทูลบาร์