รายงานความก้าวหน้า

 รายงานความก้าวหน้าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

  รายงานความก้าวหน้าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 รายงานความก้าวหน้าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 รายงานความก้าวหน้าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

คู่มือการใช้รายงานความก้าวหน้า

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

01 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์
02 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษ M.E.P.
03 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษ I.E.P.
04 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษคณิตศาสตร์
05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษภาษาจีน
06 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
07 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์
08 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องพิเศษ M.E.P.
09 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องพิเศษ I.E.P.
10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องพิเศษคณิตศาสตร์
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องพิเศษภาษาจีน
12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนทั่วไป
13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์
14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องพิเศษ M.E.P.
15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องพิเศษ I.E.P.
16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องพิเศษคณิตศาสตร์
17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนทั่วไป

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

01 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
02 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ I.E.P.
03 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส I.E.P.
04 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ- ภาษาฝรั่งเศส
05 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
06 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
07 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
08 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
09 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ I.E.P.
10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส I.E.P.
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ- ภาษาฝรั่งเศส
12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ I.E.P.
17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส I.E.P.
18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ- ภาษาฝรั่งเศส
19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ข้ามไปยังทูลบาร์