ศูนย์ฟิสิกส์ปี กศ. 2558

 การสอบแข่งขันฟิสิกส์  จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘n1
 ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันฟิสิกส์ 

ข้ามไปยังทูลบาร์