ศูนย์ฟิสิกส์ปี กศ. 2559

 การสอบแข่งขันฟิสิกส์  จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ก.พ. 59n1
 ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันฟิสิกส์ ข้ามไปยังทูลบาร์