ศูนย์ฟิสิกส์ปี กศ. 2560

 การสอบแข่งขันฟิสิกส์  จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3  วันที่ 18 ก.พ. 61n1
 ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันฟิสิกส์ ข้ามไปยังทูลบาร์