เนื้อหาปีการศึกษา 2563

  เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.4
บทที่ 4 สมดุลกล
บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
เฉลยแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 2
  เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.5  
บทที่ 12 เสียง
บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
เฉลยแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 4
  เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.6  
บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
เฉลยแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 6
 เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ม.4
บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
เฉลยแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 1
 เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ม.5  
บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
บทที่ 9 คลื่น
บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
บทที่ 11 แสงเชิงรังสี
เฉลยแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 3
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ม.6  
บทที่ 15 แม่เหล็กและไฟฟ้า
บทที่ 16 ความร้อนและแก๊ส
บทที่ 17 ของแข็งและของไหล
เฉลยแบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 5ข้ามไปยังทูลบาร์