ปีการศึกษา 2562

  เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ม.4
บทที่ 4 สมดุลกล
บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
  เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ม.5  
บทที่ 12 เสียง
บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
  เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ม.6  
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 3 คลื่น
บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
แบบทดสอบบทที่ 1 การเคลื่อนที่
แบบทดสอบบทที่ 2 สนามของแรง
แบบทดสอบบทที่ 3 คลื่น
แบบทดสอบบทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
 เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ม.4
บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
 เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ม.5  
บทที่ 8 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
บทที่ 9 คลื่น
บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
บทที่ 11 แสงเชิงรังสี
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ม.6  
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ข้ามไปยังทูลบาร์