แนวคำตอบ UTQ

n4 แนวคำตอบ UTQ ครูเกิด ประจำปี 2557 n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4

n4
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

n4

n4

การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง

n4

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

n4

ภาษาอังกฤษที่่ใช้ในการสื่อสาร

n4

ภาษาจีนเพื่อการสนทนาเบื้องต้น

n4

การจัดการความรู้

n4

การพัฒนาด้วยวิธีการ

n4

การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น

n4

การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (40 ข้อ)

n4

การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (20 ข้อ)

n4

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้ามไปยังทูลบาร์