เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ม.4
  บทที่ 4 สมดุลกล
  บทที่ 5 งานและพลังงาน
  บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
  บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
  คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 2
  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 2
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.4
  บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
  บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
  บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
  คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 1
  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์เล่ม 1
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ม.6
  บทที่ 1 การเคลื่อนที่
  บทที่ 2 สนามของแรง
  บทที่ 3 คลื่น
  บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
  แบบทดสอบบทที่ 1 การเคลื่อนที่
  แบบทดสอบบทที่ 2 สนามของแรง
  แบบทดสอบบทที่ 3 คลื่น
  แบบทดสอบบทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.6
  บทที่ 17 ของไหล
  บทที่ 18 ความร้อน
  บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
  บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ม.6
  บทที่ 1 การเคลื่อนที่
  บทที่ 2 สนามของแรง
  บทที่ 3 คลื่น
  บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
  แบบทดสอบบทที่ 1 การเคลื่อนที่
  แบบทดสอบบทที่ 2 สนามของแรง
  แบบทดสอบบทที่ 3 คลื่น
  แบบทดสอบบทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ม.6
  บทที่ 17 ของไหล
  บทที่ 18 ความร้อน
  บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
  บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ม.5
  บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
  บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
  บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
  บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ม.6
  บทที่ 1 การเคลื่อนที่
  บทที่ 2 สนามของแรง
  บทที่ 3 คลื่น
  บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
     
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ม.5
  บทที่ 9 คลื่นกล
  บทที่ 10 เสียง
  บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์
  บทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ม.6
  บทที่ 17 ของไหล
  บทที่ 18 ความร้อน
  บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
  บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ม.5
  บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
  บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
  บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
  บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ม.6
  บทที่ 1 การเคลื่อนที่
  บทที่ 2 สนามของแรง
  บทที่ 3 คลื่น
  บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
  ทบทวนก่อนสอบกลางภาค
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ม.5
  บทที่ 9 คลื่นกล
  บทที่ 10 เสียง
  บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์
  บทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ม.6
  บทที่ 17 ของไหล
  บทที่ 18 ความร้อน
  บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
  บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ม.5
  บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
  บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
  บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
  บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
  แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
  แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
  แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ม.6
  บทที่ 1 การเคลื่อนที่
  บทที่ 2 สนามของแรง
  บทที่ 3 คลื่น
  บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  บทที่ 17 ของไหล
  บทที่ 18 ความร้อน
  บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
  บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  บทที่ 1 การเคลื่อนที่
  บทที่ 2 สนามของแรง
  บทที่ 3 คลื่น
  บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  บทที่ 17 ของไหล
  บทที่ 18 ความร้อน
  บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
  บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
  บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
     
     
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิต
  บทที่ 16 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
  บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2
  แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2554
  แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2554
  ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.6/6 ภาคเรียนที่ 1/2554