แบบทดสอบสมรรถนะ

 คำชี้แจงเครื่องมือวัดและประเมินฯ ตามจุดเน้นฯ ชั้น ม.1
1. ทักษะการคิดขั้นสูง
2. ทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
4. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
5. ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะตามช่วงวัย

 คำชี้แจงเครื่องมือวัดและประเมินฯ ตามจุดเน้นฯ ชั้น ม.2
1. ทักษะการคิดขั้นสูง
2. ทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
4. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
5. ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะตามช่วงวัย

 คำชี้แจงเครื่องมือวัดและประเมินฯ ตามจุดเน้นฯ ชั้น ม.3
1. ทักษะการคิดขั้นสูง
2. ทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
4. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
5. ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะตามช่วงวัย

 คำชี้แจงเครื่องมือวัดและประเมินฯ ตามจุดเน้นฯ ชั้น ม.4
1. ทักษะการคิดขั้นสูง
2. แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
4. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
    4.1 ด้านการเขียน
    4.2 ด้านการพูด
    4.3 ด้านการฟัง 1  2  3
    4.4 ด้านการอ่าน 
5. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
6. ทักษะชีวิต
7. คุณลักษณะตามช่วงวัย

 คำชี้แจงเครื่องมือวัดและประเมินฯ ตามจุดเน้นฯ ชั้น ม.5
1. ทักษะการคิดขั้นสูง
2. แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
4. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
    4.1 ด้านการเขียน
    4.2 ด้านการพูด
    4.3 ด้านการฟัง 1  2  3
    4.4 ด้านการอ่าน 
5. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
6. ทักษะชีวิต
7. คุณลักษณะตามช่วงวัย

 คำชี้แจงเครื่องมือวัดและประเมินฯ ตามจุดเน้นฯ ชั้น ม.6
1. ทักษะการคิดขั้นสูง
2. แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
4. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
    4.1 ด้านการเขียน
    4.2 ด้านการพูด
    4.3 ด้านการฟัง 1  2  3
    4.4 ด้านการอ่าน 
5. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
6. ทักษะชีวิต
7. คุณลักษณะตามช่วงวัย

 แบบบฟอร์มในการกรอกข้อมูล
1. ทักษะการคิดขั้นสูง ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
2. แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
4. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
    4.1 ด้านด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ม.4
    4.2 ด้านด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ม.5
    4.3 ด้านด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ม.6
5. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
6. ทักษะชีวิต ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6
7. คุณลักษณะตามช่วงวัย ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6

 เอกสารเพิ่มเติม ทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย
คู่มือการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติข้ามไปยังทูลบาร์