ปีการศึกษา 54-60

♥ เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ม.6
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 3 คลื่น
บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
แบบทดสอบบทที่ 1 การเคลื่อนที่
แบบทดสอบบทที่ 2 สนามของแรง
แบบทดสอบบทที่ 3 คลื่น
แบบทดสอบบทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ม.6
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
♥ เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ม.6
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 3 คลื่น
บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
แบบทดสอบบทที่ 1 การเคลื่อนที่
แบบทดสอบบทที่ 2 สนามของแรง
แบบทดสอบบทที่ 3 คลื่น
แบบทดสอบบทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ม.6
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ม.5
บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ม.6
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ม.5
บทที่ 9 คลื่นกล
บทที่ 10 เสียง
บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์
บทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ม.6
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ม.5
บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ม.6
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 3 คลื่น
บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ม.5
บทที่ 9 คลื่นกล
บทที่ 10 เสียง
บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์
บทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ม.6
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ม.5
บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
แบบฝึกหัดทบทวนบทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ม.6
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 3 คลื่น
บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ม.6
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สนามของแรง
บทที่ 3 คลื่น
บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
บทที่ 17 ของไหล
บทที่ 18 ความร้อน
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เนื้อหาที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 16 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2
แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2554
แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2554



ข้ามไปยังทูลบาร์