ฟิสิกส์ ENTRANCE

 ข้อสอบฟิสิกส์ Entrance

ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2524
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2525
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2526
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2527
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2528
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2529
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2530
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2531
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2532
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2533
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2534
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2535
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2536
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2537
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2538
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2539
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2540
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2541 ครั้งที่ 1
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2541 ครั้งที่ 2
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2542 ครั้งที่ 1
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2542 ครั้งที่ 2
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2543 ครั้งที่ 1
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2543 ครั้งที่ 2
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2544 ครั้งที่ 1
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2544 ครั้งที่ 2
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2545 ครั้งที่ 1
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2545 ครั้งที่ 2
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2546 ครั้งที่ 1
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2546 ครั้งที่ 2
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2547 ครั้งที่ 1
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2547 ครั้งที่ 2
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2548 ครั้งที่ 1
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2526-2532
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2531-2541
ข้อสอบ Ent ฟิสิกส์ 2541-2547

 ข้อสอบฟิสิกส์ A-net

ข้อสอบ A-net ปี 2549 เฉลย A-net ปี 2549
ข้อสอบ A-net ปี 2550 เฉลย A-net ปี 2550
ข้อสอบ A-net ปี 2551 เฉลย A-net ปี 2551

 ข้อสอบฟิสิกส์ PAT2

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ PAT2

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ GAT1

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ GAT2

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT1

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT3

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT4

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT5

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT6

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT7.1

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT7.2

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT7.3

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT7.4

ปี 2552-ครั้งที่ 1 part1  part2
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT7.5

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 ข้อสอบ PAT7.6

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1

 เฉลยข้อสอบ GAT_PAT ทั้งหมด

ปี 2552-ครั้งที่ 1
ปี 2552-ครั้งที่ 2
ปี 2552-ครั้งที่ 3
ปี 2553-ครั้งที่ 1
ปี 2553-ครั้งที่ 2
ปี 2553-ครั้งที่ 3
ปี 2554-ครั้งที่ 1ข้ามไปยังทูลบาร์